ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1003 /TB-KHTN TPHCM, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Căn cứ ý kiến nhận xét của Tiểu ban chuyên môn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2021 như sau:

1. Danh sách ứng viên đăng ký (Danh sách đính kèm)

2. Kết quả xét duyệt (Danh sách đính kèm)

3. Danh sách ứng viên đạt yêu cầu nhập học (Danh sách đính kèm)

Ứng viên đạt yêu cầu nhập học đến phòng Đào tạo Sau đại học nhận thông báo nhập học vào ngày 28/12/2021 (trong giờ hành chính).

4. Đăng ký nhập học:

Ứng viên nộp phiếu đăng ký nhập học (Mẫu đính kèm) tại phòng Đào tạo Sau đại học vào ngày 28, 29/12/2021 (trong giờ hành chính). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả xét duyệt.

Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường sẽ thông báo đến Người hướng dẫn để hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho ứng viên trong thời gian học dự bị.

5. Học phí:

5.1. Mức thu: 2.925.000đ/ tháng.

5.2. Hình thức đóng học phí:

Học viên đóng học phí (theo số tháng đăng ký học của học viên) vào ngày 28, 29/12/2021 bằng các hình thức:

a. Trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính (phòng B01) trường ĐH Khoa học Tự nhiên

b. Trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank:

  • Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

c. Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, Viettel Money

 

Nơi nhận:
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 Trần Lê Quan