THÔNG BÁO

Học viên xem danh sách phân bố phòng thi cuối kỳ các môn thi kết thúc học phần 4 cao học khóa 30/2020 (Xem file đính kèm)