TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

  1. 1. Họ và tên NCS: NGUYỄN TRƯƠNG CÔNG MINH

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ chế ức chế enzyme Acetyl-Coa Carboxylase trong điều trị hội chứng chuyển hoá acid béo bằng các phương pháp hoá tin

Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý             ; Mã số ngành:  62440119

Thời gian bảo vệ:  13g30, ngày 24/11/2021

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

  1. 2. Họ và tên NCS: ĐINH VINH HIỂN

Tên đề tài: Điều kiện ổn định nghiệm của các mô hình tối ưu (Stability conditions for optimization models)

Ngành: Tón ứng dụng                 ; Mã số ngành:  62460112

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 29/12/2021

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM