ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số: 111/SĐH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021
                   Kính gửi:           –   BAN CHỦ NHIỆM KHOA
                                              –  TRƯỞNG BỘ MÔN
                                              –   PHỤ TRÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

    V/v: Báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của Nghiên cứu sinh

            Theo kế hoạch hàng năm, Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị Khoa, Bộ môn thông báo đến nghiên cứu sinh (NCS) và giảng viên hướng dẫn (GVHD) nộp báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu và tình hình hướng dẫn luận án.

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Nghiên cứu sinh nộp báo cáo và hồ sơ đăng ký bảo vệ tại Bộ môn/Khoa phụ trách ngành đào tạo theo kế hoạch như sau:

– Khóa năm 2014: không nộp báo cáo tiến độ học tập. Nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn trước ngày 28/4/2022

– Khóa năm 2016, 2017: nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại mục II.3, II.4 trước ngày 30/11/2021.

– Khóa năm 2015, 2018, 2019, 2020: nộp báo cáo tiến độ học tập trước ngày 18/02/2022.

2. Bộ môn/ Khoa tập hợp xét duyệt báo cáo của NCS và gửi về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 15/12/2021 đối với khóa năm 2016, 2017 và trước ngày 01/3/2022 với các khóa còn lại gồm:

– Bảng tổng hợp đánh giá kết quả của Bộ môn/ Khoa phụ trách ngành đào tạo (mẫu 1)

– Báo cáo kết quả học tập của từng NCS (mẫu 2; mẫu 2.2): có chữ ký xác nhận của tập thể CBHD)

– Báo cáo tình hình hướng dẫn NCS của tập thể CBHD (mẫu3)

– Hồ sơ đăng ký gia hạn, chuyển tự túc của NCS khóa 2015, 2016 (nếu có)

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ THỜI GIAN VÀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

1. Khóa năm 2014:

Nghiên cứu sinh khóa năm 2014 đã được ĐHQG-HCM xét thêm 6 tháng học tập do COVID năm 2021 (đến ngày 30/6/2022). Do đó NCS không nộp báo cáo tiến độ học tập và phải nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ cho Bộ môn/Khoa chậm nhất là trước ngày 29/4/2022. NCS phải liên hệ trực tiếp với Bộ môn/ Khoa để biết cụ thể lịch đăng ký hồ sơ bảo vệ luận án tiến sĩ của Bộ môn/ Khoa.

Đến ngày 29/4/2022, nếu NCS không nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án cấp ĐVCM thì NCS không được bảo vệ luận án và các kết quả học tập thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không được bảo lưu.

2. Khóa năm 2015 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2015 được xét thêm 6 tháng tự túc do ảnh hưởng dịch COVID-19 (đến ngày 30/12/2022). NCS nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trước ngày 30/11/2022. Sau thời hạn này nếu NCS không nộp hồ sơ bảo vệ thì các kết quả học tập thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không được bảo lưu.

3. Khóa năm 2016 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 sẽ hết hạn học tập chính qui và thời gian gia hạn (kể cả gia hạn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19) vào ngày 30/12/2021.

– Nếu NCS có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/12/2021 thì nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trước ngày 30/11/2021.

– Nếu NCS chưa có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/12/2021 và có nguyện vọng tiếp tục học chương trình tiến sĩ thì nộp hồ sơ đăng ký chuyển sang hệ tự túc, cùng báo cáo tiến độ học tập tại Bộ môn trước ngày 30/11/2021. Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký chuyển sang hệ tự túc xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

– Đối với NCS đã nộp đơn tự túc từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021 chỉ nộp báo cáo tiến độ học tập và không nộp đơn tự túc

– NCS đăng ký chuyển sang tự túc sẽ đóng học phí năm tự túc thứ 1 trước ngày 31/12/2021, mức thu: 4.000.000đ/năm/NCS (nếu chưa đóng)

Hồ sơ chuyển sang tự túc gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 5, mẫu 6

4. Khóa năm 2017 (đợt 1 và đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 đã được thêm 6 tháng học tập chính qui do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 (đến ngày 30/12/2021)

– Nếu NCS có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/12/2021 thì nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trước ngày 30/11/2021.

– Nếu NCS chưa có kế hoạch bảo vệ luận án cấp ĐVCM trước ngày 30/12/2021 và có nguyện vọng tiếp tục học chương trình tiến sĩ thì nộp hồ sơ đăng ký gia hạn (tối đa 12 tháng) cùng báo cáo tiến độ học tập tại Bộ môn trước ngày 30/11/2021. Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

– Đối với NCS đã nộp đơn gia hạn từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021 chỉ nộp báo cáo tiến độ học tập và không nộp đơn gia hạn.

Hồ sơ gia hạn gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4

5. Khóa năm 2018 (đợt 1, đợt 2), khóa năm 2019 (đợt 1, đợt 2), và khóa năm 2020 (đợt 1, đợt 2):

Nghiên cứu sinh khóa năm 2018, 2019, 2020 đang trong thời gian học tập chính qui. Đề nghị nộp báo cáo định kỳ năm học thứ 3 đối với khóa 2018; năm thứ 2 đối với khóa 2019; và năm thứ học thứ 1 đối với khóa 2020 tại Bộ môn trước ngày 18/2/2022.

– Khóa năm 2018 được thêm 6 tháng chính quy đến ngày 30/12/2022

– Khóa năm 2019 được thêm 6 tháng chính quy đến ngày 30/12/2023

– Khóa năm 2020 được thêm 6 tháng chính quy đến ngày 30/12/2024

Hồ sơ báo cáo định kỳ gồm mẫu 2 và mẫu 3

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu Phòng ĐT SĐH
– BGH (để báo cáo)

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC 

(đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo