ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  757/TB-KHTN TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO
XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2021- ĐỢT 2
(Địa chỉ website: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

 

1. DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau
2.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau
a) Người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển (phụ lục 2).
b) Người tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần, ngành khác (phụ lục 3) với ngành dự tuyển và phải học bổ sung kiến thức. Trường hợp này người dự tuyển được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.
c) Người tốt nghiệp thạc sĩ chương trình định hướng ứng dụng theo phương thức không yêu cầu luận văn phải học bổ sung kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học và các môn học bổ sung kiến thức khác theo yêu cầu của ngành đào tạo (nếu có) trước khi học chương trình tiến sĩ. Trường hợp này người dự tuyển được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển
Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có văn bản xác minh của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT về văn bằng tốt nghiệp nước ngoài và nộp cùng hồ sơ dự thi.
2.2. Bài báo khoa học
Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trong các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện hoặc có chỉ số ISSN/ISBN trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển (theo danh mục tạp chí của Hội đồng chức danh Nhà nước qui định)
2.3. Giảng viên hướng dẫn (GVHD): phụ lục 4
– Mỗi NCS có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có ít nhất 01 người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM.
– Người hướng dẫn phải có tên trong danh sách tại phụ lục 4. Trường hợp GVHD chưa có tên tại phụ lục 4, Ứng viên hoặc GVHD liên hệ bộ môn phụ trách ngành để cập nhật thông tin người hướng dẫn.
2.4. Về trình độ ngoại ngữ: Có 1 trong các văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ như quy định tại phụ lục 5 thông báo này.
2.5. Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)
– Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại phụ lục 6a, 6b .
– Ứng viên có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh thì nộp phiếu đăng ký tại phòng ĐT Sau đại học chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được Nhà trường chấp thuận.
2.6. Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên (chỉ được tối đa 1 thư từ CBHD) có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển.
2.7. Thâm niên công tác: không bắt buộc.
2.8. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
2.9. Có đủ sức khỏe để học tập.
2.10. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định.

3. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:
3.1. Môn Ngoại ngữ: Người dự tuyển đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 5 thông báo này.
3.2. Phỏng vấn xét tuyển:
– Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.
– Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Tiểu ban chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.
3.3. Bài báo khoa học: đạt yêu cầu về bài báo khoa học như qui định tại mục 2.2 thông báo này
3.4. Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:
Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển căn cứ theo đề nghị của tiểu ban chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, bài báo khoa học và chỉ tiêu xét tuyển năm 2021.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển gồm:
– Túi hồ sơ và đơn đăng ký xét tuyển (đăng ký tại phòng ĐT Sau đại học khi nộp hồ sơ)
– Lý lịch khoa học, liệt kê đầy đủ danh mục các công trình khoa học, – mẫu 1
– 01 bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
– 01 bản sao bảng điểm TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
– 01 bản sao bằng TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
– 01 bản sao bảng điểm TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
– 02 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
– Giấy giới thiệu cơ quan (nếu có) – mẫu 2
– Thư giới thiệu của 02 Giảng viên hoặc Nghiên cứu viên – mẫu 3
– Giấy đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh (mỗi CBHD làm 1 bản) – mẫu 4
– 01 bản sao văn bằng (có sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hay 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y)
– 05 quyển bài luận phỏng vấn (có đóng kèm bảo sao các bài báo khóa học)
Lưu ý: Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

5. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN, ứng viên nộp hồ sơ theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn sau:
5.1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến:
Ứng viên đăng ký trực tuyến hồ sơ dự thi tại link: https://forms.gle/75nbAx4yjEQr3CvY7 từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 05/11/2021.
5.2. Nộp hồ sơ trực tiếp: (có thể nhờ người thân nộp thay)
a) Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển đầy đủ như hướng dẫn tại mục 4 thông báo này tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (giờ hành chính).
b) Đối với ứng viên ở Tỉnh, Thành ngoài TP.HCM: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển như hướng dẫn tại mục 4 thông báo này qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).
c) Đối với ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học từ sau tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp sẽ bị hủy kết quả xét tuyển. (đối với học viên hoặc sinh viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tốt nghiệp trong thời gian này thì không cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng vẫn nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/12/2021).

6. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):
– Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển
– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:
7.1. Thời gian phỏng vấn xét tuyển
– 1 buổi trong thời gian từ 27/11/2021 – 03/12/2021
– Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 18/11/2021 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
7.2. Điểm điểm phỏng vấn: Trường Đại học KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
7.3. Thí sinh cần đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch covid-19 khi dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, bao gồm:
a. Sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID/ Y tế HCM / Sổ sức khỏe điện tử/ PC-COVID có thể hiện lịch sử tiêm vaccine, thực hiện khai báo y tế và thực hiện quét mã QR khi vào Trường.
b. Đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) có minh chứng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID.
c. Người đã từng nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, phải có giấy xuất viện và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly được cấp cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà theo đúng quy định.
d. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K trong suốt thời gian dự thi và trong khuôn viên Trường.

8. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: dự kiến công bố sau ngày 15/12/2021 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

9. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ: Phụ lục 7.

10. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:
Người dự tuyển chưa đáp ứng được các qui định về điều kiện dự tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký học dự bị tiến sĩ. Các môn học và và báo khoa học trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được bảo lưu tối đa 24 tháng.
Chương trình học dự bị tiến sĩ vui lòng xem chi tiết tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

Nơi nhận:
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn
– ĐHQG -HCM (để báo cáo)
– Lưu VT, Phòng SĐH
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
Trần Lê Quan