ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 18C81004 TRẦN ÁNH NGÂN Khoa học môi trường Đặc trưng ion hòa tan trong bụi mịn tại Thành phố Hồ Chí Minh 1294/QĐ-KHTN ngày 20/10/2021 9 giờ 00 30/10/2021
2. 18C81003 TRẦN THỊ THANH DUNG Khoa học môi trường Ứng dụng dữ liệu viễn thám nghiên cứu sự phân bố cỏ biển khu vực Đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định 1312/QĐ-KHTN ngày 20/10/2021 15 giờ 00 30/10/2021
3. 17C81002 NGUYỄN VIẾT CAO ĐẠT Khoa học môi trường Đặc trưng mưa khu vực thành phố Hồ Chí Minh 1313/QĐ-KHTN ngày 20/10/2021 13 giờ 00 30/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/t1ozuf2tuERLRpgP7 từ ngày 23/10/2021 đến ngày 25/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.