ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 743/KHTN-SĐH

TPHCM, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Vv Dừng bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến từ tháng 11/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Thực hiện Công văn số 1474/ĐHQG-VP ngày 01/10/2021 của Đại học Quốc gia TPHCM về việc tổ chức hoạt động trong tình hình mới.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ từ tháng 11/2021 như sau:

1. Dừng họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến (online) kể từ ngày 01/11/2021 chuyển sang hình thức trực tiếp tại địa điểm trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

2. Người học, thành viên Hội đồng cần đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch covid-19 khi tham dự Hội đồng đánh giá luận văn, luận án trực tiếp, bao gồm:

2.1 Sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID/Y tế HCM / Sổ sức khỏe điện tử/ PC-COVID có thể hiện lịch sử tiêm vaccine, thực hiện khai báo y tế và thực hiện quét mã QR khi vào Trường.

2.2 Đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) có minh chứng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID.

2.3 Người đã từng nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, phải có giấy xuất viện và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly được cấp cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà theo đúng quy định.

2.4 Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K trong khuôn viên Trường.

3. Các trường hợp bất khả kháng (người học ở khu cách ly, ở Tỉnh/ Thành thuộc khu cách ly, người học chưa được tiêm chủng, v.v.) cần phải có ý kiến phê duyệt của Nhà trường và ĐHQG-HCM cho phép bảo vệ trực tuyến. Trường hợp này người học cần có đơn đề nghị gửi phòng Đào tạo Sau đại học trước khi nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn, luận án (giấy đề nghị nêu rõ lý do bất khả kháng).

Nhà trường thông báo đến Khoa, Bộ môn, học viên cao học, nghiên cứu sinh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
–  Website: https://sdh.hcmus.edu.vn
–  Khoa, Bộ môn;
–  Lưu VT, SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Lê Quan