ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 17C12020 NGUYỄN HOÀI LINH Hệ thống Thông tin Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain và hệ thống IPFS trong chia sẻ dữ liệu văn bản 1129/QĐ-KHTN ngày 10/9/2021 14 giờ 00 24/09/2021
2. 17C12025 VÕ QUỐC TRUNG Hệ thống Thông tin Nghiên cứu và ứng dụng Blockchain trong quản lý hồ sơ bệnh án 1128/QĐ-KHTN ngày 10/9/2021 14 giờ 40 24/09/2021
3. 17C12001 LÝ VÕ DÂN AN Hệ thống Thông tin Nghiên cứu giải pháp tích hợp và hiển thị dữ liệu ngành y tế 1130/QĐ-KHTN ngày 10/9/2021 15 giờ 20 24/09/2021
4. 17C12015 HUỲNH THANH PHƯỚC Hệ thống Thông tin Kiến trúc microservice cho hệ thống camera 1132/QĐ-KHTN ngày 10/9/2021 14 giờ 00 29/09/2021
5. 17C12014 LƯƠNG MINH LIÊM PHA Hệ thống Thông tin Xây dựng Smart Chatbot hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai 1133/QĐ-KHTN ngày 10/9/2021 14 giờ 40 29/09/2021
6. 19C12010 NGUYỄN THỊ MAI Hệ thống Thông tin Nghiên cứu hướng tiếp cận chuyển đổi không gian tính toán độ tương đồng sở thích người dùng cho các hệ thống tư vấn 1134/QĐ-KHTN ngày 10/9/2021 15 giờ 20 29/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký như sau để được cung cấp mật khẩu tham gia:

– Ngày bảo vệ 24/9/2021 tại LINK https://forms.gle/gKpiJPzzX1Ddg3sp6 thời gian đăng ký từ ngày 17/9/2021 đến ngày 19/9/2021

– Ngày bảo vệ 29/9/2021 tại LINK https://forms.gle/6jjyQEGK1viDCBPb9 thời gian đăng ký từ ngày 22/9/2021 đến ngày 24/9/2021