ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 18C71001 PHẠM QUỐC ĐẠT Địa chất học Đặc điểm thạch học – thạch địa hoá và khoáng hoá liên quan của granodiorite khu vực Chà Vàl, tỉnh Quảng Nam 1125/QĐ-KHTN ngày 09/9/2021 8 giờ 00 23/09/2021
2. 18C71004 LÊ THỊ TIỂU NHÃ Địa chất học Đặc điểm thạch học, thạch địa hoá và khoáng hoá liên quan khối granitoid Camly, Đà Lạt 1126/QĐ-KHTN ngày 09/9/2021 10 giờ 00 23/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/eZ5q3bpoSJjwBRbq6 từ ngày 16/9/2021 đến ngày 18/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.