ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  89/SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp bài thi giữa kỳ môn Triết – Khóa tháng 8/2021

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch nộp bài thi giữa kỳ học môn Triết học khóa tháng 8/2021 như sau:

  1. Bài thi soạn trên khổ giấy A4, định dạng .pdf
  2. Thời gian nộp bài: trước 10g00, ngày 15/09/2021. Sau thời gian này link nộp bài sẽ khóa.
  3. Học viên nộp bài thi tại link: https://forms.gle/AevZeVthrYrgSbK38
  4. Lưu ý khi nộp bài:
  • Học viên sử dụng email đã đăng ký lớp học để gửi bài thi
  • Tại link nộp bài học viên điền đầy đủ thông tin cá nhân và tải file bài thi giữa kỳ vào mục “Nộp bài giữa kỳ”.
  • Tên file bài thi giữa kỳ: đặt tên không bỏ dấu theo qui ước như sau: mã số HV/NCS – Họ tên HV/NCS (ví dụ: Trần Văn Nam, mã số HV: 20N21011, tên file bài thi như sau: 20N21011 – Tran Van Nam)
  • Sau khi thực hiện gửi bài thi qua link thành công, thư xác nhận nộp bài sẽ được tự động gửi qua email của học viên (vui lòng kiểm tra email tại cả 2 mục “hộp thư đến (inbox)” và mục “thư rác (spam)”)

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh