TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Tính giải được và các tính chất của nghiệm cho một số phương trình phi tuyến chứa số hạng phi địa phương dạng Kirchhoff – Carrier

Họ và tên NCS: LÊ HỮU KỲ SƠN

Ngành: Toán giải tích                      ; Mã số ngành:  62460102

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 02/10/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM  trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: LÊ HỮU KỲ SƠN
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1032/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/KCATaCnMbpznd26V9 từ ngày 25/09/2021 đến ngày 27/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.