ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1.   TRẦN THỊ THÙY LINH Vật lý nguyên tử hạt nhân và năng lượng cao Đánh giá sử dụng vật liêu polycarbonnate – mica để ghi nhận vết hạt alpha 1085/QĐ-KHTN ngày 30/8/2021 8 giờ 00 25/09/2021
2. 16C34028 LÊ THỊ HOÀI MY Vật lý nguyên tử hạt nhân và năng lượng cao Đánh giá hiệu quả của việc chuyển hiệu suất trong việc xác định hệ số trùng phùng tổng 1086/QĐ-KHTN ngày 30/8/2021 9 giờ 30 25/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/B8NUkdx6vq7nzQhb6 từ ngày 18/9/2021 đến ngày 20/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.