PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp Triết chương trình dành cho học viên sau đại học khóa tháng 8/2021 nghỉ lễ ngày 03/9/2021.

Lịch học bù: 1 buổi ở tuần cuối khóa học.