ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 19C36002 HỒ CÔNG TOÀN Hải dương học Xây dựng đường cong IDF mưa hỗ trợ cảnh báo ngập khu vực bán đảo Cà Mau dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 1089/QĐ-KHTN ngày 31/8/2021 9 giờ 30 09/09/2021
2. 19C37008 HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM Khí tượng và Khí hậu học Xu thế không thời gian các đặc trưng mưa khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu 1090/QĐ-KHTN ngày 31/8/2021 10 giờ 30 09/09/2021
3. 16C36009 PHẠM VŨ PHƯƠNG TRANG Hải dương học Phân tích và đánh giá mối liên hệ giữa chlorophyll và các yếu tố động lực tại Cù Lao Dung (Sóc Trăng) 1091/QĐ-KHTN ngày 31/8/2021 8 giờ 30 09/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/sihQKYgr6XJmGmCBA từ ngày 02/9/2021 đến ngày 04/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.