TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Một số vi phân suy rộng và ứng dụng trong tối ưu không trơn

Họ và tên NCS: VÕ ĐỨC THỊNH

Ngành: Toán ứng dụng                                ; Mã số ngành:  62460112

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 13/09/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM  trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: VÕ ĐỨC THỊNH
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1033/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021. của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/G8jydxyHxmrXFA1cA từ ngày 06/09/2021 đến ngày 08/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.