TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Tương tác chùm electron 10 MeV từ máy gia tốc RF-LINAC trong vật liệu chiếu xạ và nghiên cứu khả năng sử dụng chùm electron từ máy gia tốc plasma wakefield trong chiếu xạ

Họ và tên NCS: NGUYỄN ANH TUẤN

Ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân                    ; Mã số ngành:  62 44 05 01

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 03/10/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM  trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: NGUYỄN ANH TUẤN
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1036/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021. của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/LqoDe4aFNSUm7Wgh6 từ ngày 26/09/2021 đến ngày 28/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.