TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình truyền sóng của phương trình SchrÖdinger có nhiễu phi tuyến và các mô hình sóng liên quan

Họ và tên NCS: HUỲNH THANH TOÀN

Ngành: Toán ứng dụng                                ; Mã số ngành:  62460112

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 16/09/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM  trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: HUỲNH THANH TOÀN
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1035/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021. của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/4JyTE2YKUMT6UCgh9 từ ngày 09/09/2021 đến ngày 11/09/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.