ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày

bảo vệ

1. 16C65007 NGUYỄN THẾ VĂN Sinh thái học Mối tương quan giữa các yếu tố khí hậu và sự tăng trưởng vùng phân sinh libe – mộc của loài thông hai lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) tại vườn quốc Gia Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng 1050/QĐ-KHTN ngày 24/8/2021 8 giờ 00 09/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/sihQKYgr6XJmGmCBA từ ngày 02/9/2021 đến ngày 04/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.