ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  85 /SĐH

TPHCM, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo “Quy trình tổ chức và triển khai bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến”, áp dụng trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh covid-19 (Quy trình đính kèm), Mẫu hồ sơ bảo vệ LA TS theo hình thức trực tuyến).

Nhà trường hướng dẫn cụ thể kế hoạch thực hiện việc bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến như sau: (Xem file đính kèm)

1. Bảo vệ luận án cấp Đơn vị chuyên môn (cấp ĐVCM)

1.1 Đối với Nghiên cứu sinh (NCS) đã gửi hồ sơ luận án đến thành viên hội đồng trước ngày 11/6/2021 (Danh sách đính kèm).

 • NCS gửi thêm đơn đăng ký bảo vệ trực tuyến (mẫu 1b) qua email cho Giảng viên phụ trách ngành.
 • Giảng viên phụ trách ngành liên hệ với thành viên hội đồng lấy ý kiến tham gia họp hội đồng trực tuyến (mẫu 8) và đề xuất ngày họp Hội đồng chính thức (ngày họp Hội đồng sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày thông báo cho phòng ĐT SĐH).
 • Các bước tiếp theo thực hiện như hướng dẫn tại mục 5.1 Quy trình đính kèm.

1.2 Đối với NCS đã nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trực tuyến cho Giảng viên phụ trách ngành vào tháng 6/2021.

 • NCS gửi thêm đơn đăng ký bảo vệ trực tuyến (mẫu 1b) qua email cho Giảng viên phụ trách ngành.
 • Giảng viên phụ trách ngành xét hồ sơ đăng ký bảo vệ theo hướng dẫn như mục 5.1 của Quy trình đính kèm.
 • Các bước tiếp theo thực hiện như hướng dẫn tại mục 5.1 Quy trình đính kèm.

1.3 Đối với NCS chưa nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án:

Các bước thực hiện như mục 5.1 của Quy trình đính kèm.

2. Phản biện độc lập:

Các bước thực hiện như mục 5.2 và mục 5.3 của Quy trình đính kèm.

3. Bảo vệ luận án cấp Cơ sở đào tạo (cấp CSĐT)

3.1 Đối với NCS đã gửi hồ sơ luận án đến thành viên hội đồng và đã đăng báo SGGP lịch bảo vệ luận án trước ngày 30/5/2021. (Danh sách đính kèm)

 • NCS gửi thêm đơn đăng ký bảo vệ trực tuyến (mẫu 14b) qua email cho Giảng viên phụ trách ngành.
 • Giảng viên phụ trách ngành liên hệ với thành viên hội đồng lấy ý kiến tham gia họp hội đồng trực tuyến (mẫu 8) và đề xuất ngày họp Hội đồng chính thức (ngày họp Hội đồng sớm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày thông báo cho phòng ĐT SĐH).
 • Các bước tiếp theo thực hiện như hướng dẫn tại mục 5.4 Quy trình đính kèm.

3.2 Đối với NCS đã nộp luận án trước ngày 15/5/2021 và chưa đăng báo SGGP lịch bảo vệ luận án. (Danh sách đính kèm)

 • NCS gửi thêm đơn đăng ký bảo vệ trực tuyến (mẫu 14b) qua email cho Giảng viên phụ trách ngành.
 • Giảng viên phụ trách ngành liên hệ với thành viên hội đồng lấy ý kiến tham gia họp hội đồng trực tuyến (mẫu 8) và xác định ngày họp Hội đồng chính thức (ngày họp Hội đồng sớm nhất là sau 20 ngày kể từ ngày thông báo cho phòng ĐT SĐH).
 • Phòng ĐT SĐH hướng dẫn NCS đăng báo SGGP.
 • Các bước tiếp theo thực hiện như hướng dẫn tại mục 5.4 Quy trình đính kèm

3.3 Đối với NCS chưa nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án

Các bước thực hiện như mục 5.4. của Quy trình đính kèm.

Nhà trường thông báo đến Khoa, Bộ môn, nghiên cứu sinh, cán bộ hướng dẫn và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

–  Website: sdh.hcmus.edu.vn;

–  Ban giám hiệu (báo cáo);

–  Lưu VT, SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)   

Đặng Thị Phương Thảo