ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. NGUYỄN HOÀNG DIỆU Hóa phân tích Nghiên cứu xác định tổng hàm lượng lưu quỳnh trong một số sản phẩm dầu mỏ bằng phương pháp huỳnh quang cực tím (UVFD) 15 giờ 00 03/09/2021
2. 16C52008 TÔ THỊ MỸ TIÊN Hóa phân tích Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng acid amine trong sản phẩm dinh dưỡng bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ ba tứ cực 1018/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 13 giờ 00 03/09/2021
3. 17C52013 VĂNG THỤY MINH TRÚC Hóa phân tích Khảo sát thành phần hóa học và hoạt dính ức chế enzyme α-glucosidase của phân đoạn A, P từ cao EtOAc của thân cây Gai quít (Taxotrophis ilicifolius) 1015/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 13 giờ 00 04/09/2021
4. 16C52002 ĐÀM THỊ BÍCH HẠNH Hóa phân tích Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme anpha glucosidase của các phân đoạn E và G từ cao Cloroform của củ Gừng gió (Zingiber zerumbet) 1016/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 14 giờ 30 04/09/2021
5. 18C52011 HỒNG THỊ LỆ QUYÊN Hóa phân tích Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính ức chế emzyme tyrosinase trong phân đoạn D5, O4, O6, O8, N5 và N9 của cao ethyl acetate từ thân cây Duối ô rô 1017/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 16 giờ 00 04/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn, vui lòng gửi email đăng ký tại địa chỉ: nxvinh@hcmus.edu.vn trước ngày 31/8/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia. Vui lòng ghi rõ: Tên người tham dự, email, ngành, ngày, giờ.