ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 19 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

NGÀNH ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

Stt

Mã HV Họ tên học viên Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 18C21004 NGUYỄN KHÁNH HUY HOÀNG Chữ ký nhóm dựa trên dàn và ứng dụng 998/QĐ-KHTN ngày 18/8/2021 8 giờ 00 04/09/2021
2. 18C21005 VŨ NHÂN KHÁNH Một tiêu chí cho đại số đường đi Leavitt có số cơ sở bất biến 999/QĐ-KHTN ngày 18/8/2021 8 giờ 30 04/09/2021
3. 19C21007 VŨ THỊ MAI Vành chia Mal’cev-Neumann 1000/QĐ-KHTN ngày 18/8/2021 9 giờ 00 04/09/2021
4. 17C21012 TRẦN THỊ THÙY TRANG Về vành góc trong đại số đường đi Leavitt 1001/QĐ-KHTN ngày 18/8/2021 9 giờ 30 04/09/2021
5. 16C21009 ĐINH THỊ HOÀNG YẾN Đại số Affine trên trường 1002/QĐ-KHTN ngày 18/8/2021 10 giờ 00 04/09/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

– Học viên cao học có tên trong danh sách trên

– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài trường có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn, vui lòng gửi email đăng ký tại địa chỉ: nxvinh@hcmus.edu.vn trước ngày 31/8/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia. Vui lòng ghi rõ: Tên người tham dự, email, ngành, ngày, giờ.