Quyết định 979/QĐ-KHTN ngày 16/8/2021 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hoàng Huy Tú