Công văn 80/SĐH ngày 10/8/2021 v/v chấm tiểu luận tổng quan và báo cáo chuyên đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến

Đính kèm thông báo: Thông báo chấm TLTQ và CĐTS

Các mẫu đề nghị báo cáo TLTQ và CĐTS đính kèm trong công văn 80/SĐH