ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số    /TB-SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Căn cứ theo kế hoạch học học tập của Trường, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ của các lớp cao học Khóa 29/2019  đợt 2 như sau:

1. Hồ sơ đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ:

– Phiếu đăng ký đề tài (Mẫu đính kèm)

– Đề cương luận văn thạc sĩ (Mẫu đính kèm)

2. Thời gian đăng ký đề tài: học viên nộp hồ sơ đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ trực tuyến cho Giảng viên phụ trách ngành từ ngày 09/8/2021 đến ngày 31/8/2021.

3. Quy trình đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ:

– Học viên gửi email nộp hồ sơ đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ trực tuyến cho Giảng viên phụ trách ngành và cho Giảng viên hướng dẫn.

– Báo cáo đề cương luận văn thạc sĩ trực tuyến theo lịch của ngành (nếu có)

4. Phụ lục: danh mục ngành, phương thức đào tạo (Xem file đính kèm) và danh sách Giảng viên phụ trách ngành (Xem file đính kèm)

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh