ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

 THÔNG BÁO

Về việc sử dụng email trường khi liên hệ học vụ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Học viên cao học và Nghiên cứu sinh, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc sử dụng email khi liên hệ công tác như sau:

1. Các  hoạt  động  hỗ  trợ  người  học  online  của phòng Đào tạo Sau đại học chỉ tiếp nhận và xử lý qua các email gửi từ tài khoản MSHV@student.hcmus.edu.vn mà Trường  đã cấp cho Học viên và Nghiên cứu sinh.

2. Học viên cao học và Nghiên cứu sinh có thể sử dụng công cụ hỗ trợ học vụ online trên website của phòng ĐT SĐH bằng cách đăng nhập vào tài khoản website SĐH đã được cung cấp. Link: https://sdh.hcmus.edu.vn/hoc-vu-ho-tro/

3. Đối với các Học viên, Nghiên cứu sinh thuộc các Khoá không được cấp email trường hoặc được cấp email trường mà không kích hoạt sử dụng thì trong trường hợp cần thiết, người học có  thể được phòng ĐT SĐH yêu cầu cung cấp thêm các thông tin  nhằm xác minh nhân thân (hình chụp CMND/CCCD, thẻ HV, NCS).
Quy định này áp dụng kể từ ngày 14/7/2021, đề nghị các Học viên và Nghiên cứu sinh thực hiện nghiêm túc
Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh