ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 78  /SĐH

TPHCM, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

 THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp, báo cáo chuyên đề, báo cáo tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 vẫn đang diễn ra phức tạp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo:

1. Tạm hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn, cấp cơ sở đào tạo các Hội đồng đã có lịch bảo vệ từ ngày 01/0/2021 đến 10/07/2021. Cụ thể

– Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Cù Nguyên Định, ngành Sinh thái học, vào lúc 13g30, ngày 06/7/2021.

– Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Trương Công Minh, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, vào lúc 14g00, ngày 09/7/2021.

– Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Đại Nam, ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán, dự kiến ngày 10/7/2021

– Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Võ Thị Tuyết Mai, ngành Toán giải tích, dự kiến lúc 9g00, ngày 10/7/2021

2. Tạm hoãn báo cáo Chuyên đề tiến sĩ, Tiểu luận tổng quan đã có lịch báo cáo trước ngày 09/07/2021.

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp, báo cáo chuyên đề tiến sĩ, báo cáo Tiểu luận tổng quan sẽ thông báo sau khi hết đợt giãn cách xã hội của TP. Hồ Chí Minh.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh