ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   76 /SĐH  TPHCM, ngày  18  tháng 6 năm 2021

 

 THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tiếp khách, tiếp nhận hồ sơ công tác đào tạo sau đại học trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo:

1. Phòng Đào tạo Sau đại học tạm dừng tiếp khách và tiếp nhận trực tiếp hồ sơ liên quan đến công tác học vụ Sau đại học từ ngày 21/06/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Học viên cao học (HVCH), Nghiên cứu sinh (NCS), Giảng viên (GV) có yêu cầu công việc liên quan đến học vụ, giảng dạy vui lòng liên hệ trực tuyến qua các địa chỉ email như sau:

–       Email phòng ĐT SĐH: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn

–       Trưởng phòng: dtpthao@hcmus.edu.vn

–       Phó trưởng phòng: nxvinh@hcmus.edu.vn

–       Chuyên viên:

3. HVCH, NCS nếu đã có lịch hẹn làm việc trực tiếp tại Trường (có xác nhận qua email của phòng ĐT SĐH) thì có thể đến Trường để làm việc (vui lòng xuất trình lịch hẹn và thông tin khai báo y tế cho bảo vệ khi vào Trường).

 

Nơi nhận:
–       Khoa, Bộ môn;
–       Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
–       Ban Giám hiệu (để báo cáo);
–       Lưu SĐH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
 
(đã ký)
 
Đặng Thị Phương Thảo