THÔNG BÁO

Khảo sát tình hình truy cập và nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên thông tin điện tử của ĐHQG-HCM

Phòng Đào tạo Sau đại học trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM chuyển tiếp thông tin từ Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM về việc Khảo sát tình hình truy cập và nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên thông tin điện tử của ĐHQG-HCM. Nội dung như sau:


Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc ĐHQG-HCM trong Thông báo số 833/TB-ĐHQG của ĐHQG-HCM ngày 28/5/2021 về việc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin điện tử của ĐHQG-HCM, Thư viện Trung tâm và Thư viện các đơn vị thành viên
cùng phối hợp để khảo sát nhu cầu sử dụng và truy cập của giảng viên và sinh viên ĐHQG-HCM.

Thông tin chi tiết:
– Nội dung khảo sát: Tình hình truy cập và nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên thông tin điện tử của ĐHQG-HCM.
– Đối tượng khảo sát: Giảng viên, Cán bộ, Học viên sau đại học của các Trường, Viện, Khoa thuộc ĐHQG-HCM.
– Hình thức: Trực tuyến qua Google Forms theo đường dẫn sau: Khảo sát tại đây
– Thời gian thực hiện: Đến hết ngày 22/6/2021

Rất mong các anh chị NCS và HV cao học phối hợp thực hiện cuộc khảo sát một cách hiệu quả để TVTT tổng hợp kết quả và báo cáo với Ban Giám đốc ĐHQG-HCM.

Trân trọng


Phòng ĐT SĐH