ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  74 /SĐH

TPHCM, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

      Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 vẫn đang diễn ra phức tạp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tạm hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS từ ngày 15/6/2021 đến 30/6/2021, cụ thể như sau:

1. Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Thị Phương Thảo, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, vào lúc 9g00, ngày 17/6/2021.

2. Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Hữu Kỳ Sơn, ngành Toán giải tích, vào lúc 9g00, ngày 18/6/2021.

3. Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Anh Tuấn, ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân, vào lúc 9g00, ngày 26/6/2021.

4. Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Huỳnh Thanh Toàn, ngành Toán ứng dụng, vào lúc 9g00, ngày 28/6/2021

5. Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Đặng Hải Long, ngành Toán ứng dụng, vào lúc 8g00, ngày 30/6/2021

6. Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Võ Đức Thịnh, ngành Toán ứng dụng, vào lúc 10g00, ngày 30/6/2021

7. Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Chu Nguyên Thanh, ngành Di truyền học, vào lúc 9g00, ngày 30/6/2021

Lịch bảo vệ điều chỉnh mới sẽ thông báo sau ngày 5/7/2021.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh