ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 507/TB-KHTN

TPHCM, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021 – đợt 1 do dịch bệnh Covid- 19

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO:

 

Do tình hình dịch bệnh COVID- 19 hiện nay vẫn đang diễn ra phức tạp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo hoãn lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1 cho đến khi có thông báo mới.

 

Nơi nhận
ĐHQG-HCM để báo cáo
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
https://sdh.hcmus.edu.vn
– Lưu VT; SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Lê Quan