ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. CHU NGUYÊN THANH, chuyên ngành Di truyền học – 9420121, với đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm di truyền liên quan đến khả năng thúc đẩy tăng trưởng thực vật và kiểm soát sinh học của vi khuẩn Pseudomonas phân lập tại Việt Nam buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 30/6/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM