ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CH1 MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   72 /SĐH  TPHCM, ngày  07  tháng 6 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng nhận báo cáo TLTQ trực tiếp chuyển sang hình thức trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo:

  1. Tạm dừng nhận báo cáo tiểu luận tổng quan và đề cương luận án trực tiếp tại các Bộ môn, Khoa và phòng ĐT Sau đại học từ ngày 07/06/2021 cho đến khi có thông báo mới.
  2. Nghiên cứu sinh nộp trước 1 file (định dạng .pdf) “báo cáo tiểu luận tổng quan và đề cương luận án” qua email của Giảng viên phụ trách ngành đào tạo (xem danh sách đính kèm) trước ngày 15/6/2021.
  3. Nghiên cứu sinh nộp bản in cho Bộ môn sau khi thành phố Hồ Chí Minh kết thúc đợt giãn cách xã hội.
  4. Thời gian báo cáo tiểu luận tổng quan sẽ do Bộ môn xếp lịch và thông báo đến nghiên cứu sinh sau khi thành phố Hồ Chí Minh kết thúc đợt giãn cách xã hội.

 

Nơi nhận:
– Khoa, Bộ môn;
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban Giám hiệu (để báo cáo);
– Lưu SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo