Kết quả thi cuối kỳ môn Triết khóa tháng 8/2020 – thi lần 2