Quyết định 1304/QĐ-KHTN ngày 14 tháng 6 năm 2023 về việc đổi tên đề tài và CBHD khóa năm 2019 (KTĐT- ĐTVT MT)

Quyết định 777/QĐ-KHTN ngày 21 tháng 5 năm 2021 về việc công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2019 đợt 1

Quyết định 1181/QĐ-KHTN ngày 27 tháng 9 năm 2021 về việc công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2019 đợt 2

Quyết định 1789B/QĐ-KHTN ngày 24/12/2021 về việc đổi tên đề tài và CBHD luận văn Thạc sĩ khoá năm 2019

Quyết định 1194/QĐ-KHTN ngày 08/8/2022 v/v đổi tên đề tài và CBHD luận văn thạc sĩ khoá năm 2019

Quyết định 1192/QĐ-KHTN ngày 08/8/2022 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2019 (bổ sung)

Quyết định 2783/QĐ-KHTN ngày 30 tháng 12 năm 2022 V/v phê duyệt bổ sung học viên cao học Nguyễn Đức Thuận và Nguyễn Xuân Khánh chuyển tự túc khóa 2019

Quyết định 352/QĐ-KHTN ngày 07/3/2023 về việc chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với học viên cao học khoá năm 2019

Quyết định 718/QĐ-KHTN ngày 05/5/2023 phê duyệt bổ sung học viên cao học Ngô Hoàng Khánh chuyển sang giai đoạn học tự túc khoá năm 2019

Quyết định 1029/QĐ-KHTN ngày 14 tháng 06 năm 2023 vv đổi tên đề tài và chuyển tự túc của học viên Nguyễn Thị Dung ngành Hóa Phân tích Khóa 2019 

Quyết định 1108/QĐ-KHTN ngày 27/6/2023 về việc chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với học viên cao học khoá năm 2019 – bổ sung (Khoa Vật lý – VLKT)

Quyết định 1119/QĐ-KHTN ngày 28/6/2023 về việc chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với học viên cao học khóa năm 2019 – bổ sung (Khoa Sinh học – CNSH)

Quyết định số: 1326/QĐ-KHTN ngày 27/07/2023 về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ và chuyển tự túc của HVCH. Trần Thị Tú Linh ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, khóa năm 2019

Quyết định số: 1620/QĐ-KHTN ngày 31/08/2023 về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ của HVCH. Trần Thị Tú Linh ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, khóa năm 2019

Quyết định 2307/QĐ-KHTN ngày 9 tháng 11 năm 2023 v/v đổi tên đề tài và chuyển tự túc của học viên Phạm Ngọc Yến Nhi ngành Quang học Khóa năm 2019