ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. NGUYỄN ANH TUẤN, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Tương tác chùm electron 10 MeV từ máy gia tốc RF-LINAC trong vật liệu chiếu xạ và nghiên cứu khả năng sử dụng chùm electron từ máy gia tốc plasma wakefield trong chiếu xạ buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 26/06/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM