THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập và thi đối với người học, sinh viên bậc cao đẳng, đại học trong tháng 5 năm 2021

 

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy của các chương trình bắt đầu thực hiện nội dung các quy định dưới đây từ ngày 10/05/2021 cho đến khi có thông báo mới, các quy định đối với bậc sau đại học như sau:

– Các hoạt động giảng dạy và học tập đối với học viên và NCS bậc sau đại học sẽ chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo.

– Riêng các Hội động bảo vệ luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ đã có lịch làm việc thì làm việc bình thường, tuân thủ đúng các biện pháp phòng dịch.

Lưu ý:
1. Trong thời gian này, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế, đặc biệt tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế.
2. Thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu (khi có thông báo).
3. Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất./.

Công văn đính kèm (TB 78_Ke hoach hoc tap va thi T5_2021)

Trân trọng