THÔNG BÁO

Môn Sinh lý dinh dưỡng của lớp cao học ngành Sinh lý động vật khóa 30/2020 nghỉ học ngày 16/4/2021. Tuần sau học lại bình thường.