THÔNG BÁO

Môn Dạy toán bằng tiếng anh của lớp cao học ngành Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học khóa 30/2020 nghỉ học ngày 17/4/2021. Tuần sau học lại bình thường.