THÔNG BÁO

Môn Protein cấu trúc chức năng và công nghệ của lớp cao học  ngành Di truyền K30, Công nghệ sinh học K30 nghỉ học ngày 18/4/2021.

Tuần sau học lại bình thường