ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Sinh lý học người và động vật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Sinh lý học người và động vật:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên Lịch học Phòng học
1 Sinh lý và di truyền trong ung thư PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ Thứ 4, 13g30 10/3/2021 F.112
2 Sinh lý sinh sản PGS.TS. Vũ Thị Nhung Thứ sáu, 8g00 19/3/2021 F.112
3 Liệu pháp tế bào-Liệu pháp gen trong y sinh PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà Thứ 4, 13g30 14/4/2021 không mở
4 Mô hình động vật dùng trong nghiên cứu y-sinh học PGS.TS. Trương Hải Nhung Thứ 5, 8g00 15/4/2021 không mở

2. Đối tượng học: Tất cả Nghiên cứu sinh khoá tuyển năm 2018, 2020

Lưu ý:

Tổng số tín chỉ tự chon quy định mỗi NCS cần tích lũy là 6 tín chỉ 

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh