PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Tin học (môn Cơ sở dự thi cao học ngành Cơ sở toán cho tin học – chuyên ngành Khoa học dữ liệu), học vào các buổi tối thứ Bảy, sẽ chuyển sang phòng E302, bắt đầu từ 18/3/2021.