THÔNG BÁO

Phòng thi môn Sinh học phân tử Eukaryote thi vào chiều ngày 05/4/2021 như sau:

  • Phòng E402: Hóa sinh K30, K29; Sinh lý động K30

Phòng E404: Vi sinh K30, K27; Di truyền K30, K29; Sinh lý thực K26