THÔNG BÁO

Phòng ĐT SĐH chuyển tiếp Quyết định số 207/QĐ-ĐHQG ký ngày 16/03/2021 của ĐHQG-HCM về việc “Cấp học bổng Sau đại học của ĐHQG-HCM” năm 2020.

Xem công văn (đính kèm)

Trân trọng