Lớp ôn thi tuyển sinh cao học môn Xác suất thống kê (môn Cơ sở ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học), học vào các buổi chiều Chủ nhật, chuyển sang học tại phòng Bộ môn Xác suất thống kê (F12), bắt đầu từ ngày 21/3/2021.