ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ, CUỐI KỲ MÔN TRIẾT – LẦN 2

Chương trình dành cho học viên sau đại học

Khóa học từ ngày: 03/8/2020 – 11/9/2020

1. Ngày thi:

– Giữa kỳ: 13g30, ngày 19/3/2021

– Cuối kỳ: 15g00, ngày 19/3/2021

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi ít nhất 15 phút trước giờ thi.

3. Phòng thi: F205B

4. Danh sách học viên thi lần 2: Xem file đính kèm

Học viên phải xuất trình thẻ học viên hay CMND cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh