ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 05 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên Lịch học Phòng học
1 Lý thuyết hạt nhân GS.TS. Châu Văn Tạo Sáng thứ 7

7g00-9g00

Bộ môn VLHN
2 Phương pháp và thiết bị ghi bức xạ TS. Võ Hồng Hải Sáng thứ 7

9g15-11g15

Bộ môn VLHN
3 Xử lý số liệu hạt nhân PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan Chiều CN

13g00-15g00

Bộ môn VLHN
  1. Thời gian học: bắt đầu từ tuần 08/3/2021
  2. Đối tượng học: Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2020.

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh