ĐẠI HỌC QUỐC GIA – TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

THÔNG BÁO

 

Căn cứ công văn số 546/UBND-VX ngày 24/02/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay trở lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến học viên cao học và nghiên cứu sinh về việc trở lại học tập trung tại Trường như sau:

1/ Về kế hoạch giảng dạy và học tập:

– Các học phần thạc sĩ, tiến sĩ sẽ học tập trung tại Trường từ ngày 01/3/2021. Lịch học trong tuần và phòng học giữ nguyên như thời khóa biểu đã thông báo.

– Việc bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các hoạt động chuyên môn trong chương trình đào tạo sau đại học được thực hiện theo kế hoạch đã định.

2/ Khai báo y tế:

Toàn thể người học phải đảm bảo không đi từ các nơi trong “Danh sách các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát” do HCDC công bố. Người học đến Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh thành khai báo y tế tại https://tokhaiyte.vn, ở mục “Khai di chuyển nội địa”, sau đó chụp hình QR code và nộp tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemwk_Snnb3s9VH8eVs0cftsyNRTc4hlZCr9_imo-n9GErMOg/formResponse

Trân trọng