Quyêt định 104/QĐ-KHTN ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2019