Quyết định 256/QĐ-KHTN ngày 29/01/2021 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học cho nghiên cứu sinh khóa năm 2014

Quyết định 206/QĐ-KHTN ngày 29/01/2021 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học cho nghiên cứu sinh khóa năm 2016 và 2017

Quyết định 207/QĐ-KHTN ngày 29/01/2021 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học cho học viên cao học khóa năm 2016, 2017, 2018 và 2019

* Đối với học viên cao học khóa năm 2020 đã nộp văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học (nộp trong hồ sơ thi tuyển/ xét tuyển và nộp bổ sung khi nhập học), Nhà trường đang thẩm định văn bằng/ chứng chỉ của học viên. Quyết định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ cho học viên sẽ được công bố sau khi có kết quả thẩm định.