ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Khoa học máy tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Khoa học máy tính:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học

Stt

Tên môn học Giảng viên Lịch học

Phòng học

1 Khám phá tri thức và khai thác dữ liễu nâng cao (4TC) GS.TS. Lê Hoài Bắc Sáng thứ 5 (8g00) Phòng I.81
2 Môn chuyên đề chuyên sâu (4TC) PGS.TS. Lê Hoàng Thái Sáng thứ 6 (9g00) Phòng I.81
3 An toàn thông tin (4TC) PGS.TS. Trần Minh Triết Chiều thứ 7 (13g30) Phòng I.64
  1. Thời gian học: bắt đầu từ tuần 22/2/2021.
  2. Đối tượng học: Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2020

Lưu ý:

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh